Algemene Voorwaarden QShops Keurmerk

Per 13 juni 2015 van toepassing

Download hier de Algemene Voorwaarden Q-Shops & Aanvullende voorwaarden Uitbieden als PDF.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Uitbieden.nl
Stroombaan 6-8, 1181 VX, Amstelveen
Telefoonnummer: 0900-6356356 (€1,- PER GESPREK) maandag/vrijdag van 9.00-17.00
E-mailadres: administratie@uitbieden.nl
KvK-nummer: 52647234
BTW-identificatienummer: 219868451B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten;
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Uiterlijk 1 jaar nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij UITBIEDEN.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 - Persoonsgegevens.
UITBIEDEN.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. UITBIEDEN.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van UITBIEDEN.NL, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 - Links
De site van UITBIEDEN.NL kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft UITBIEDEN.NL geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 - Uw rechten
U kunt altijd aan UITBIEDEN.NL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan UITBIEDEN.NL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die UITBIEDEN.NL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u UITBIEDEN.NL hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Voorwaarden Uitbieden

Introductie

Door gebruik te maken van Uitieden (de site, diensten en tools) gaat u akkoord met de volgende gebruikte termen en de algemene voorwaarden voor de website, diensten en partners. Deze algemene voorwaarden gelden per 1 Juli 2014 of als een klant een account bij Uitieden heeft aangemaakt. U kunt de algemenen voorwaarden ook downloaden via deze LINK

Artikel 1. Algemeen
1.1 Reikwijdte algemene voorwaarden
 
Voordat u een account kunt aanmaken bij Uitieden, dient u akkoord te gaan met alle artikelen die beschreven zijn in de algemene voorwaarden. Door de algemene voorwaarden te accepteren geeft u ook aan dat u op de hoogte bent van onze garanties voor Veiligheid en Privacy en dat u hiermee instemt. Door de algemene voorwaarden te accepteren geeft u aan dat u het eens bent dat deze algemene voorwaarden zullen gelden telkens als u van een van de sites, diensten of tools van Uitieden gebruik maakt. Ook behoudt Uitieden het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze treden direct na bekendmaking op de website van Uitieden in. Tenzij anders aangegeven voor bepaalde arrangementen, diensten of producten, kan van deze Algemene Voorwaarden niet worden afgeweken. Drukfouten en verschrijvingen zijn niet bindend voor zowel Uitieden als voor de Aanbieder.
 
1.2 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen en definities gebruikt:
 
A. Uitieden: De onderneming die onder handelsnaam Uitieden (eenmanszaak) naar buiten treedt en als intermediair en als Aanbieder/Leverancier door middel van een digitale (online) veiling of via het direct kopen ( het Koopje van de Dag) aan haar Consumenten/Bieders arrangementen, producten en diensten levert.
 
B. Consument/Bieder: onder Consument/Bieder wordt verstaan een persoon die op het geveilde arrangement, product of dienst een bod uitbrengt of direct een aankoop doet in het Koopje van de Dag op Uitieden.
 
C. Winnaar/Koper: de Bieder met het hoogste bod aan het einde van de veiling zal als Winnaar/Koper worden aangeduid. De koper van een Koopje van de Dag zal als Koper worden aangeduid.
 
D. De Aanbieder/Leverancier: dit is de leverancier van het aangeboden arrangement, product of dienst dat op de website vanUitieden wordt aangeboden. De aanbieder levert deze arrangementen, diensten of producten aan de Winnaar/Koper van een veiling of het Koopje van de Dag.
 
E. Gebruiker(s): verzamel woord voor iedereen die valt onder de hierboven beschreven begrippen/definities Consument/Bieder, Winnaar/Koper, de Aanbieder/Leveraancier en anderen die van de sites, diensten en tools van Uitieden gebruik maken en niet onder een van de hierboven beschreven definities vallen.
 
F. Veiling(en): Aflopende veiling van producten en/of arrangementen waarbij er tegen te klok wordt geboden. Bij het verstrijken van de tijd is de hoogste bieder de Winnaar/Koper geworden.
 
G. Koopje van de Dag: Een bepaalde Aanbieding die meestal slechts één dag geldig is en direct afgenomen kan worden, zonder tussenkomst van het biedproces.
 
H. Sites: alle websites en subsites binnen Uitieden, afgezien van de links binnen de website die niet naar een domeinnaam die met Uitieden begint doorverwijzen.
 
I. Tools: alle softwareapplicaties die zich op de sites van Uitieden bevinden.
 
Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer
Naam ondernemer: Uitieden
Eenmanszaak;
Handelend onder de naam/namen: Uitieden
Vestigings- & bezoekadres:
Stroombaan 6-8
1181VX Amstelveen
 
BTW nummer: 219868451B01
KvK nummer: 52647234
Bereikbaarheid:
 
Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres:administratie@uitbieden.nl
Telefoonnummer: 0900 - 6356356 (€ 1,- per gesprek).
 
Artikel 3. Voorwaarden voor het gebruik van de websitediensten van Uitieden
Indien u van Uitieden gebruik wenst te maken (account creëren en bieden op óf kopen van arrangementen, diensten of producten) dan is het VERBODEN om de volgende activiteiten te ondernemen. Dit geld voor zowel de Consument/Bieder als de Aanbieder.
 
Overtreden van de wet, overtreden van de rechten van derden en het overtreden van onze algemene voorwaarden.
 
Het gebruikmaken van de website van Uitieden, de diensten en tools van Uitieden indien u niet gewettigd bent om wettelijk bindende contracten te ondertekenen, jonger bent dan 18 jaar of tijdelijk óf voor een onbepaalde tijd geschorst bent om deel te nemen aan: gebruiken van (het bieden of kopen van) arrangementen, producten, de sites, diensten of tools van Uitieden.
 
Het niet voldoen aan de betalingsverplichting waaraan de Winnaar/Bieder/Consument van elke veiling dient te voldoen. Een uitzondering op deze regel kan alleen als De Aanbieder/Leverancier: na het winnen van de veiling de voorwaarden van de Aanbieding op enige vorm/manier heeft veranderd.
 
Het niet voldoen aan de levering van het gewonnen arrangement, dienst of product door De Aanbieder/Leverancier: aan de Winnaar/Koper van de veiling of het Koopje van de Dag. Ook het niet voldoen aan het leveren van de kwaliteit van het arrangement, dienst of product zoals dat is afgesproken is verboden. Uitieden kan bij herhaaldelijk schendingen van deze regels het contract dat het heeft met De Aanbieder/Leverancier: beëindigen. Uitzonderingen op deze regel zijn als de Consument/Bieder die de Winnaar/Koper is geworden van de veiling het nalaat om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen zoals dat in de algemene voorwaarden is vastgelegd.
 
Om het biedproces of koopproces op elke manier of vorm te beïnvloeden die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, integriteit en imago van Uitieden. Het is voor de Consument/Bieder en de Aanbieder/Leverancier: verboden om gebruik te maken van veilingrobots om te bieden, derden in te zetten om de prijs op te schroeven en alle andere vormen van die erop gericht zijn om de veiling te manipuleren die niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden. Uitieden behoudt het recht om andere activiteiten die hier niet in zijn beschreven maar die door Uitieden worden ervaren als het negatief manipuleren van een veiling te stoppen, de plegers van die activiteiten te waarschuwen en ze uit de veiling te schorsen of permanent te verwijderen van het deelnemen aan Uitieden.
 
Het proberen te omzeilen van de prijs structuur, betalingsproces of andere kosten/inkomsten die aan Uitieden dienen te worden overgemaakt en die door Uitieden zijn opgesteld om de veiling of het Koopje van de Dag te voltooien tussen de Consument/Bieder, Uitieden en de Aanbieder/Leverancier.
 
Het plaatsen van valse, onnauwkeurige, misleidende, schadelijke of belastende informatie, en het niet mogelijk maken om deze gegevens te controleren door Uitieden zowel voor Consumenten/Bieders als voor Aanbieders/Leveranciers van arrangementen, diensten en producten.
 
Het veranderen/verplaatsen van uw account en user ID op Uitieden naar andere gebruikers/personen zonder de toestemming vanUitieden. Het kopiëren en reproduceren van de rechten en content op Uitieden, haar websites, diensten en tools of andere onderdelen van Uitieden die beschermd worden door copyright wetten.
 
Het kopiëren en reproduceren van de rechten en content op Uitieden, haar websites, diensten en tools of andere onderdelen van Uitieden die beschermd worden door copyright wetten.
 
Het onrechtmatig verzamelen van informatie over alle gebruikers van Uitieden zoals email adressen zonder toestemming van de Consument/Bieder en de Aanbieder/Leverancier.
 
De gewonnen veiling of gekochte Koopje van de Dag door de Consument/Bieder door te verkopen aan wie en op welke wijze dan ook. Het cadeau geven van een gewonnen veiling of van het koopje van de dag is toegestaan.
 
Uitieden zal al deze overtredingen hard aanpakken om de integriteit en kwaliteit van onze online community van gebruikers te garanderen. Wij behouden het recht om overtreders te waarschuwen en uit het veilingproces van een lopende veiling te verwijderen, de gebruiker voor bepaalde en onbepaalde tijd van het gebruikmaken van de site (en aanverwante sites), diensten en tools van Uitieden te schorsen. Daarvoor vragen wij aan onze gebruikers om problemen en alle schendingen van de algemene voorwaarden aan ons te melden via het contactformulier.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Gebruikers Uitieden
4.1 De gebruikers van Uitieden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun gebruikersaccounts en inloggegevens.
 
4.2 De gebruikers van Uitieden zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en het stopzetten van de nieuwsbrief. Het opzeggen en wijzigen van de nieuwsbrief kan veranderd worden binnen het account van Uitieden door deze te wijzigen of door bij ontvangst van de nieuwsbrief zich uit te schrijven via de afmeldt link. Met het instemmen van het ontvangen van de nieuwsbrief geven de gebruikers van Uitieden aan dat zij akkoord gaan met het benaderd worden door Uitieden als door een van haar geëxploiteerde websites met verzoeken, aanbiedingen en andere informatie.
 
4.3. Om de integriteit van de site te garanderen en bevorderen worden alle gebruikers van Uitieden verzocht klachten over de schending van de algemene voorwaarden en andere zaken die inbreuk doen aan de geest en integriteit van Uitieden aan ons door te geven.
 
Privacy
Uitieden zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens worden gebruikt volgens de voorschriften die beschreven zijn in de Veiligheid en Privacy artikel. Als u een bezwaar heeft tegen het feit dat uw gegevens worden overgedragen of gebruikt op deze manier, dan kunt u geen gebruik maken van onze site(s), diensten en tools.
 
Artikel 5. Het Veiling en Koopproces
5.1. Door het plaatsen van een aanbieding op Uitieden, gaat de Aanbieder/Leverancier akkoord met de algemene voorwaarden en het betalen van de veilingkosten aan Uitieden zoals dat in de contractuele overeenkomst is afgesproken.
 
5.2 Uitieden neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de Aanbieding tenzij anders contractueel is afgesproken. Wijzigingen in de beschrijvingen van de Aanbieding dienen te alle tijde eerst aan Uitieden te worden gemeld. Het is niet mogelijk om na het plaatsen van de Aanbieding het veilingproces of het aanbieden van de Aanbieding als het Koopje van de Dag op enige manier te veranderen of verwijderen. Uitieden behoud het recht om te alle tijde in te grijpen in het proces van de veiling of het Koopje van de Dag in gevallen waar inbreuk wordt gedaan aan de afspraken zoals opgenomen in de algemene voorwaarden of inbreuk wordt gedaan aan de integriteit van Uitieden.
 
5.3 Veiling: Ieder geplaatst bod wordt door Uitieden als bindend beschouwd en leidt tot een veilingovereenkomst. De Bieder dient als hoogte bieder of Winnaar van een veiling te allen tijde de Aanbieding aan te nemen en het bedrag over te maken aanUitieden, tenzij er tegenstrijdig met de algemene voorwaarden wordt gehandeld en tenzij er aan de annuleringsvoorwaarden aan uit artikel 7 wordt voldaan.
 
5.4 Koopje van de Dag en Veilingen: Iedere aankoop die geschiedt bij het Koopje van de Dag en bij Veilingen is bindend en is onderhevig aan de wet kopen op afstand en de herroepingswet. Het is mogelijk om binnen 14 dagen het ontvangen product zonder opgaaf van reden terug te sturen naar Uitbieden. De kosten voor het retour sturen zijn te allen tijde voor de consument m.u.v. aankopen die stuk of beschadigd aankomen.
 
5.5. De Aanbieder/Leverancier is te allen tijde gebonden om aan de verplichtingen van het leveren van het arrangement, dienst of product aan de Bieder/Winnaar/Consument te voldoen. Deze verplichting zal niet gelden als: de Bieder/Consument niet aan de boekingsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden voldoet zoals beschreven in de Aanbieding
van de gewonnen veiling of gekochte Koopje van de Dag. Inbreuk op de algemene voorwaarden zal er ook toe leiden dat de Aanbieder het arrangement, dienst of product niet aan de Bieder/Winnaar/Consument van de veiling of koper van het Koopje van de Dag zal kunnen leveren.
 
5.6 De algemene voorwaarden hebben bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid in de tekst/beschrijving van de Aanbieding voorrang boven de tekst/beschrijving van de Aanbieding. De tekst op andere pagina’s van Uitieden is ten alle tijden leidend boven de tekst/beschrijving van de Aanbieding.
 
5.7 Er kan geboden worden met ronde bedragen van minimaal € 1,- en met een maximaal opbod van € 100,-. Een opbod met een waarde die hoger ligt dan € 100,- zal niet worden geaccepteerd.
 
5.8 Bij elke veiling zullen de tien hoogste biedingen op de websites van Uitieden worden geplaatst, onder vermelding van naam/gebruikersnaam, biedprijs en tijdstip waarop het bod is uitgebracht.
 
5.9 De Bieder met het hoogste bod is de Winnaar van de veiling. De Winnaar zal als de veiling is afgelopen zowel door middel van een email als in zijn/haar eigen account op Uitieden van het winnen van de veiling op de hoogte worden gebracht. Zowel in het email als in het account zal de verdere afhandeling van het gewonnen arrangement, dienst of veiling worden vermeld/uitgelegd.
 
Artikel 6. Afhandeling arrangement, dienst of product
6.1 Door het uitbrengen van het hoogste bod, dus het winnen van de veiling, gaat de Bieder een koopovereenkomst aan metUitieden. De bieder dient hierbij aan zijn/haar verplichtingen te voldoen zoals de Winnaar met het aanvaarden van de algemene voorwaarden is overeengekomen.
 
6.2 Na het overmaken van het verschuldigde bedrag door de Bieder/Winnaar/Consument van de Veiling of het Koopje van de Dag aan Uitieden, zal de Bieder/Winnaar/Consument een Betaalbewijs van Uitieden zowel via email als in zijn/haar account op Uitieden ontvangen. In het Betaalbewijs staat de informatie over de afhandeling, levering en de voorwaarden van het gewonnen arrangement, dienst of product zoals die op Uitieden is aangeboden.
 
6.3 In het Betaalbewijs zal informatie staan over de geldigheid, annulering en andere leveringsvoorwaarden conform de Aanbieding zoals die op Uitieden is geveild of aangeboden in het Koopje van de Dag en de algemene voorwaarden. Op een Waardebon (Betaalbewijs) die Uitieden per mail en naar het account van de Consument opstuurt (of door deze te downloaden) staat de uitgiftedatum en/of een einddatum van de geldigheid, de periode waarin het Betaalbewijs geldig is en andere informatie over de aanbieder en het arrangement, dienst of product zoals die is aangeboden op Uitieden.
 
6.4 Na het maken van de reservering (voor arrangementen) door de Bieder/Winnaar/Consument van de veiling of het Koopje van de Dag, kan de Bieder/Winnaar/Consument minstens 3 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum van het afnemen van de arrangement deze bij de Aanbieder/Leverancier annuleren. Deze regel is niet geldig voor bepaalde arrangementen waarop door hun aard andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zullen te allen tijde in de aanbieding worden vermeldt. Indien de Bieder/Winnaar/Consument niet op tijd de reservering annuleert, wijzigt of op het moment van de reservering niet verschijnt, is noch de Aanbieder/Leverancier, noch Uitieden tot enige restitutie verplicht en vervalt het Betaalbewijs.
 
6.5 Uitieden is niet aansprakelijk voor schade die de Aanbieder/Leverancier mocht lijden door eventueel vervalste waardebonnen die toch door het systeem als authentiek worden gezien. Indien de einddatum niet in de aanbieding en/of de Waardebon (Betaalbewijs) is vermeld, verstrijkt de geldigheidsduur van de Waardebon (Betaalbewijs) uiterlijk 6 maanden na het winnen van een veiling. Als de Bieder/Winnaar/Consument het Betaalbewijs na de gegeven periode niet int of verzilverd, dan is Uitieden niet gehouden tot het betalen van een vergoeding of restitutie voor het mislopen van het arrangement, dienst of product. Ook is Uitieden niet aansprakelijk voor schade die de Aanbieder mocht lijden door eventueel vervalste waardebonnen die toch door het systeem als authentiek worden gezien.
 
6.6 Voor de gewonnen/gekochte producten of arrangementen die rechtstreeks naar de Bieder/Winnaar/Consument worden verstuurd gelden andere voorwaarden. Deze staan beschreven in Artikel 7 van de algemene voorwaarden.
 
6.7 Samenvoegen producten bij verzenden en verzendkosten
Wij proberen altijd zoveel mogelijk producten samen te voegen tot 1 zending om ervoor te zorgen dat al uw aankopen in 1x aankomen. De korting op de verzendkosten  wordt altijd verrekend op de betaalpagina indien u meer dan 1 veiling of koopje samen afrekent.

Vaak is het zo dat meerdere zendingen die op dezelfde dag verstuurd worden op verschillende dagen bezorgd worden. Hierdoor krijgen wij veel vragen met betrekking tot de levering. Wij zijn daarom van mening dat het fijner is voor de klant om de bestelde artikelen tegelijk te ontvangen. Hiermee wordt verwarring over incomplete verzendingen voorkomen. Ook zijn met het samenvoegen van producten voor ons altijd extra kosten verbonden door een toename van gewicht, verpakkingsmaterialen en handelingskosten voor het inpakken en verwerken.
Het kan ijn dat u soms meerdere veilingen of koopjes afzonderlijk afrekent en dat u deze samen in 1 order binnen krijgt. Dit terwijl meerdere malen verzendkosten heeft betaald.
In dat geval dient u een mail te sturen naar administratie@uitbieden.nl onder vermelding van de Referentienummers waar het om gaat. In dat geval vergoeden wij € 1,50 euro extra per samengevoegd brievenbuszending (per order) en voor pakketten is dat € 3,- indien u meer dan 1x verzendkosten betaald heeft en  dit als 1 geleverde zending heeft ontvangen.
 
Artikel 7. Producten/Arrangementen zonder verdere verplichte afhandeling door de Koper/Winnaar.
Alle producten die worden aangeboden door Uitieden worden door Uitieden verzonden en geleverd tenzij anders bij de voorwaarden van de veiling (of in uw Betaalbewijs) staat aangegeven. Alle producten waarbij de naam van de aanbieder met UitBieden begint worden rechtsreeks door Uitieden naar de winnaar gestuurd na betaling  van de veiling of het Koopje van de Dag. De Koper/Winnaar hoeft na het betalen geen verdere actie te ondernemen en ontvangt automatisch het product op het door hem/haar opgegeven adres.
 
Indien producten die worden aangeboden door andere Aanbieders/Leveranciers ook rechtsreeks naar de Winnaar/Koper worden verstuurd, zal dit te allen tijden zowel in de Aanbieding als in het Betaalbewijs worden vermeldt.
 
7.1 Adresgegevens
U dient tijdens het aanmaken van uw account of onmiddellijk na het winnen van de veiling uw correcte adresgegevens in te vullen in uw account. Deze kunt u altijd veranderen onder Mijn Account/Persoonlijke Info. Uw adres wordt ook getoond in uw Betaalbewijs. Uitieden is niet verantwoordelijk voor het niet volledig invullen van uw adresgegevens. Als deze niet volledig worden ingevuld zal er ook niets verstuurd worden en is het niet mogelijk om de betaling te volbrengen op de website.
 
Bij het invoeren van niet correcte adresgegevens op de site is Uitieden niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van producten en is restitutie niet mogelijk. Indien er producten worden geretourneerd naar Uitieden wordt er contact opgenomen met de Winnaar/Consument om de juiste adresgegevens alsnog op te vragen. De verzendkosten voor deze tweede verzending door het invullen van verkeerde adresgegevens zijn voor rekening van de Winnaar/Consument.
 
7.2 Levertijden en Vertraging
Uitieden hanteert over het algemeen verzendtijden van 1-5 werkdagen (m.u.v. feestdagen) op de meeste producten. Dit houdt in dat de producten binnen 1-5 dagen na de aankoop worden verzonden. De verzendtijd bedraagt 1-2 werkdagen. Als er een andere levertijd van toepassing is, wordt dit vermeld in de voorwaarden van de desbetreffende veiling of Koopje van de Dag.
 
Uitieden hanteert bij het niet halen van de 1-5 werkdagen een levering van 10 werkdagen (m.u.v. feestdagen). Bij alle andere levertijden wordt een overschrijding gehanteerd van 5 werkdagen op de aangegeven levertijden.
Als deze levertijd niet gehaald wordt (de producten worden niet binnen een periode van 5 werkdagen na het verlopen van de genoemde levertijd bezorgd) kan de Consument indien gewenst de gewonnen veiling kosteloos annuleren, waarbij het volledige bedrag geretourneerd wordt aan de Consument.
 
Uitieden werkt samen met meerdere verzendbedrijven. Bij levering door de postbode worden Bus stukken (brievenbus post) en Pakketten bezorgd. Het betaalbewijs hoeft bij levering nooit getoond te worden. Voor Pakketten kunnen de volgende regels van toepassing zijn indien niemand op het opgegeven adres aanwezig is: de postbode biedt op een later tijdstip het pakket opnieuw aan, de postbode laat het pakket achter bij de buren of het pakket wordt naar een lokaal afhaalpunt gebracht. Bij al deze opties zal de Consument een bericht ontvangen met de status van het pakket.
 
7.3 Gedeeltelijk verstuurde orders
Uitieden werkt met backorders en verstuurd altijd eerst de producten die in voorraad zijn. Het kan voorkomen dat de Winnaar/Consument meerdere producten gekocht heeft maar deze niet allemaal tegelijk ontvangt. Dit heeft te maken met verschil in levertijden (zoals beschreven in de Aanbieding en het Betaalbewijs) en de eventueel opgelopen vertragingen. De voorwaarden die van toepassing zijn op vertraging van productzendingen zijn hierboven beschreven in artikel 7.2 Levering en Levertijden.

7.4 Product niet leverbaar:
Het kan voorkomen dat een gewonnen of gekocht product in sommige gevallen niet meer leverbaar is, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 
7.4.1 Besteld maar niet meer leverbaar
In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat de aangeboden producten onder veranderde levertijden tijdelijk niet in voorraad zijn, maar wel al besteld zijn bij de leverancier.
 
Het kan voorkomen dat er een fout optreedt bij de bestelling of dat de leverancier aangeeft dat het product tijdelijk niet leverbaar is. In het geval dat u al betaald heeft voor het product zal deze worden gecrediteerd op uw rekening. Indien het om een veiling gaat die nog niet betaald is, zal deze worden geannuleerd.
 
7.4.2 Veiling niet (op tijd) betaald en verwijderd
Wij hanteren het First come, First serve principe waarbij wij het product blijven aanbieden totdat alle betalingen zijn voldaan. Als de Bieder/Winnaar ervoor kiest om de veiling niet onmiddellijk na het winnen te betalen, kan het voorkomen dat de veiling op een later tijdstip uitverkocht raakt en deze niet meer beschikbaar is. In dat geval zal de veiling worden verwijderd en zal er een bevestigingsmail naar de Winnaar/Bieder worden verzonden.
 
Incasso: Indien de niet-betaalde veiling door het incasso bureau wordt geïncasseerd en het product/arrangement, door achterstand van betaling, niet meer beschikbaar is, zal het bedrag worden gecrediteerd exclusief de incassokosten.
 
7.5 Verkeerde Levering:
Voor verkeerde leveringen geldt dat de winnaar/koper het product moet terugsturen naar Uitieden onder vermelding van: Naam, Adres, email en met de reden van retour terugsturen. Hiervoor kunt u het retourformulier gebruiken die u in uw betaalbevestiginsmail ontvangt en welke u ook in uw account kunt downloaden onder Betaalde Veilingen of Betaalde Koopjes. Als wordt vastgesteld dat het verkeerde product is opgestuurd, zal Uitieden onmiddellijk het correcte product opsturen naar de winnaar/koper. Indien door Uitieden wordt vastgesteld dat het correcte product is verzonden, zal deze worden teruggestuurd naar de winnaar en is het niet mogelijk om een nieuw product te ontvangen. Voor retourzendingen zie artikel 7.7 Retourbeleid en Werkwijze.
 
7.6 Garantie/Defecte producten:
Op al onze producten is de wettelijke garantieperiode van toepassing. De exacte garantietermijn hangt af van het product dat u koopt.  Dit kan korter zijn dan een jaar maar kan ook 3 jaar zijn afhankelijk van de technische levensduur.  Indien de garantieperiode wordt ten alle tijde aangegeven in de voorwaarden als beschrijving van de betreffende aanbieding.
 
Het repareren van een product duurt gemiddeld 8 tot 14 weken. Uitieden heeft geen enkele invloed op de reparatietermijn en kan deze niet bespoedigen. Indien van toepassing, zal Uitieden u doorverwijzen naar een extern reparatiecentrum of fabrikant voor afhandeling.
 
Na een succesvolle reparatie zullen wij het product direct naar het door u opgegeven adres terugsturen. Het is mogelijk dat uw product niet wordt gerepareerd, maar wordt gecrediteerd of vervangen door een ander exemplaar. Op het moment dat het product niet defect blijkt te zijn of buiten garantie valt, kan de fabrikant of het reparatiecentrum kosten in rekening brengen. Deze kosten zullen aan u worden doorbelast, bijvoorbeeld middels een rembours zending.

7.6.1 Reparatie Tablets, Smartphones en andere producten waarvan de reparatieduur te lang duurt of die niet gerepareerd kunnen worden.
 Wegens lange reparatietijden hanteert uitbieden voor tablets, sommige smartphones en andere producten een andere reparatieprocedure dan bij de meeste producten. Bij reparatie tablets en smartphones stuurt Uitbieden een vervangende (refurbished) tablet of smartphone ter vervanging onmiddellijk na ontvangst van het product op.
 
Indien er geen vervangende (refurbished) tablet/smartphone beschikbaar is dan zal of een vervangende nieuwe tablet/smartphone worden verzonden of de Bieder ontvangt het bedrag terug van de economische waarde van het product. Deze zijn wettelijk betaald en zijn afhankelijk van het type product, leeftijd etc. De resterende economische waarde bedraagt tussen 10-75% van het aankoopbedrag.

7.7 Retourbeleid en Werkwijze:
 
7.7.1 Veilingen
U kunt uw bestelling zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retourneren aan Uitieden mits: het product compleet en onbeschadigd is, deze (indien mogelijk) in de oorspronkelijke verpakking zit en de zegel van de verpakking niet verbroken is. De verzendatum van uw pakket dient binnen de marge van 14 dagen te liggen. Indien de 14 dagen verstreken zijn, kunt u uw bestelling niet meer annuleren en retourneren.
 
Retourkosten voor het retour sturen binnen 14 dagen naar Uitbieden zijn voor de consument zelf tenzij het hier om een beschadig of niet werkend product gaat. In dat geval vergoedt Uitbieden de door u gemaakte verzendkosten naar Uitbieden met een maximum van € 5,95 voor pakketzendingen en € 3,95 voor brievenbus zendingen.
 
De afhandeling en wijze hiervan staat beschreven in de Voorwaarden van de door u gewonnen Veiling of het Koopje van de dag.
 
7.7.2 Koopje van de Dag  
 
Retour Uitieden Aanbieder/Leverancier (Nederland) Binnen de garantieperiode kan de Winnaar/koper het defecte, of niet naar behoren werkende, product altijd naar Uitieden opsturen onder vermelding van: Naam, Adres, E-mail en met de reden van het retour sturen. De medewerkers van Uitieden zullen het product controleren en indien dit daadwerkelijk defect is, zal de winnaar een nieuw product ontvangen. Hierop is de levertijd van 1-5 werkdagen niet van toepassing, maar geldt een levertijd van 1 tot 10 weken. Dit is afhankelijk van de te nemen acties (reparatie of het opsturen van een nieuw product). Indien door Uitieden wordt vastgesteld dat het product niet defect is, zal deze worden teruggestuurd naar de Winnaar/koper en is het niet mogelijk om een nieuw product te ontvangen. Defecte producten kunnen worden opgestuurd naar: Uitieden, Stroombaan 6-8, 1181 VX in Amstelveen.
 
Het retourformulier staat altijd in uw betaalbevestigings-email of in uw account onder Betaalde Veilingen of Betaalde Koopjes of in de flyer die is toegevoegd bij de verzending. Elke retourzending MOET voorzien zijn van één van deze twee retourformulieren.
 
Retour Aanbieder/Leverancier is niet Uitieden(Nederland)
Waar Uitieden niet de Aanbieder/Leverancier is kan het retourbeleid en adres verschillen dan wanneer uitbieden wel zelf de Aanbieder/Leverancier is. De werkwijze en het retourbeleid zal dan in de voorwaarden van zowel de Aanbieding als in het Betaalbewijs worden vermeldt, als deze afwijkt van de gangbare werkwijze.
 
7.7.3 Retour België
Retour Uitieden Aanbieder/Leverancier is Uitieden (België):
Wanneer Uitieden zelf de aanbieder is voor de producten van Belgische gebruikers gelden afwijkende retourvoorwaarden dan voor de Nederlandse gebruikers. Er bestaat namelijk een verschil in pakketen, post die niet door de brievenbus kan en die door de postbode aan de deur wordt bezorgd, en Busstukken, brievenbuspost.
 
Pakketten
Alle pakketten worden geleverd door ons fullfilment/distributie centrum met B-Post. Het Belgische retouradres en retourformulier staan altijd op de Pakbon vermeldt. Op deze wijze zijn de verzendkosten die u betaald de Belgische tarieven en niet de internationale tarieven. Elke retour zending MOET voorzien zijn van een van deze PAKBON. Bewaar deze altijd goed en gooi deze niet weg!

Busstukken (Brievenbus post)
Binnen de garantieperiode kan de Winnaar/koper het defecte, of niet naar behoren werkende, product altijd naar Uitiedenopsturen onder vermelding van: Naam, Adres, Email en met de reden van het retour sturen. De medewerkers van Uitieden zullen het product controleren en indien wordt vastgesteld dat deze daadwerkelijk defect is, zal de winnaar een nieuw product ontvangen. Hierop is de levertijd van 1-5 werkdagen niet van toepassing, maar geldt er een levertijd van 1-10 weken. Dit is afhankelijk van de te nemen acties (reparatie of het opsturen van een nieuw product). Indien er door Uitieden wordt vastgesteld dat het product niet defect is, zal deze worden teruggestuurd naar het adres van de Winnaar/Koper en is het niet mogelijk om een nieuw product te ontvangen. Defecte producten kan u opsturen naar: Uitieden, Stroombaan 6-8, 1181 VX in Amstelveen, Nederland.
 
Het retourformulier staat altijd in uw betaalbevestigings-email of in uw account onder Betaalde Veilingen of Betaalde Koopjes of in de flyer die is toegevoegd bij de verzending. Elke retourzending MOET voorzien zijn van één van deze twee retourformulieren.
 
Retour Aanbieder/Leverancier is niet Uitieden (België)
Wanneer Uitieden niet de Aanbieder/Leverancier is, kan het retourbeleid en -adres verschillen dan wanneer Uitieden wel zelf de Aanbieder/Leverancier is. De eventueel afwijkende werkwijze en retourbeleid zullen dan in de voorwaarden van zowel de Aanbieding als in het Betaalbewijs worden vermeldt.
 
7.7.4 Verzendkosten
Verzendkosten voor producten die stuk of beschadigd zijn bij aankomst, worden te alle tijden vergoed door Uitieden. Deze verzendkosten zullen ook worden vergoed of gecrediteerd op de rekening waarop betaald is. In dat geval vergoedt Uitbieden de door u gemaakte verzendkosten naar Uitbieden met een maximum van € 5,95 voor pakketzendingen en € 3,95 voor brievenbus zendingen.
 
Verzendkosten voor producten die onder het garantiebewijs vallen, komen op rekening van de Winnaar/Koper. De verzendkosten worden dus niet vergoed.
 
Retourkosten voor het retour sturen binnen 14 dagen naar Uitbieden zijn voor de consument zelf tenzij het hier om een beschadig of niet werkend product gaat. In dat geval vergoedt Uitbieden de door u gemaakte verzendkosten naar Uitbieden met een maximum van € 5,95 voor pakketzendingen en € 3,95 voor brievenbus zendingen.
 
Artikel 8. Annulering
De annuleringsvoorwaarden en -mogelijkheden verschillen aanbieding. De afhandelingwijze en de voorwaarden hiervan zijn hieronder beschreven.
 
8.1 Annulering Veilingen
Annuleren 14 dagen niet goed geld terug
 
U kunt uw bestelling zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retourneren aan Uitieden mits: het product compleet en onbeschadigd is, deze (indien mogelijk) in de oorspronkelijke verpakking zit en de zegel van de verpakking niet verbroken is. De verzendatum van uw pakket dient binnen de marge van 14 dagen te liggen. Indien de 14 dagen verstreken zijn, kunt u uw bestelling niet meer annuleren en retourneren.
 
Retourkosten voor het retour sturen binnen 14 dagen naar Uitbieden zijn voor de consument zelf tenzij het hier om een beschadig of niet werkend product gaat. In dat geval vergoedt Uitbieden de door u gemaakte verzendkosten naar Uitbieden met een maximum van € 5,95 voor pakketzendingen en € 3,95 voor brievenbus zendingen.
 
De afhandeling en wijze hiervan staat beschreven in de Voorwaarden van de door u gewonnen Veiling of het Koopje van de dag.
 
Annuleren Product nog niet verzonden
 
Annuleren kan ook kosteloos indien het product nog niet is verzonden. U heeft dus een aankoop gedaan maar deze is nog niet naar u verstuurd. In dat geval kunt u annuleren door te bellen met 0900-6356356 (€ 1,- per gesprek) of te mailen naar administratie@uitbieden.nl  o.v.v. de referentienummer van uw aankoop. Vermeld als onderwerp “ Annuleren” om het proces te bespoedigen. Indien uw product nog niet is verzonden dan kunnen wij uw product kosteloos annuleren en het door u betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.
 
Indien het product al in het hersenproces is dan kan deze niet meer kosteloos geannuleerd worden. U kunt dan het product retour sturen via de 14 dagen niet goed geld terug garantie en deze alsnog annuleren.
 
Annuleren niet mogelijk
 
Annuleren is enkel mogelijk in de 2 hierboven genoemde situaties. In alle andere gevallen is annuleren van uw aankoop NIET mogelijk.
 
Artikel 9. Betaling
9.1 Uitieden is het betaaladres van alle transacties die op Uitieden tot stand komen. Tenzij anders vermeld, zullen alle betalingen via Uitieden lopen en in euro’s worden betaald. De afhandeling en het betalingsproces staan beschreven in artikel 5.
 
9.2 De betalingen die via Uitieden lopen, worden afgehandeld door middel van de aangegeven betaalmethodes. Alle bedragen zijn exclusief Verzend of Administratiekosten. Deze worden altijd vermeld bij elke advertentie. Alle producten/prijzen zijn incl. BTW. De BTW is echter niet verrekenbaar. Alle betalingen geschieden in onze beveiligde SSL omgeving.
 
U kunt bij uitbieden op 2 manieren uw aankoop betalen.
 
1.  Vooraf Betalen: De eerste vorm is vooraf betalen met de volgende betaalmethodes: 
 
Betaalmogelijkheden Vooraf Nederland: iDeal, Creditcard, PayPal
Betaalmogelijkheden Vooraf België: Creditcard, Mister Cash, Maestro, SOFORT en PayPal
 
2.  Betaal na Ontvangst:  U kunt wel de optie “Betaal na Ontvangst” kiezen waarbij u pas moet betalen als u het product ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Deze betaling geschied via overboeking.
 
Contant betalen is niet mogelijk. 
 
9.3 U heeft tot 5 dagen na het winnen van de veiling de tijd om het door u verschuldigde bedrag aan Uitieden over te maken. Wij adviseerden dat u zo spoedig mogelijk na het winnen van de veiling de betaling voldoet. Voor het Koopje van de Dag is dit niet van toepassing, wegens het koopproces.
 
Indien u niet betaald, zult u 6 maal een betaalherinnering ontvangen waarvan één aanmaning. De zult u ontvangen via de email van Uitieden. De laatste Aanmaning zult u op 28ste dag na het winnen van de veiling ontvangen, waarna u nog 7 dagen in de gelegenheid wordt gesteld om de betaling te voldoen. Indien dit niet binnen deze periode geschiedt, zal het dossier worden overgedragen naar Graydon Incasso bureau. Het bedrag inclusief administratie of verzendkosten en inclusief wettelijk toegestane incassokosten wordt door Graydon op u verhaald.
 
9.4 Verzend en Administratiekosten
Op alle veilingen en Koopjes van de Dag van Uitieden hanteren wij Verzend en Handelingskosten kosten per gewonnen veiling of gekochte Koopje van de Dag. De verzendkosten of administratiekosten voor producten en arrangementen kunnen variëren per aanbieding. Deze staan te alle tijde duidelijk beschreven bij de elke advertentie van Uitbieden.
 
Arrangement/Belevenis: Hieronder vallen aanbiedingen waarbij Uitieden als intermediair de veilingen of koopje van de dag aanbiedt. Een arrangement is te herkennen aan de extra “Administratiekosten” die in rekening gebracht worden.
 
Product: Hieronder vallen aanbiedingen waarbij Uitieden zelf als Aanbieder/Leverancier de veilingen of koopje van de dag aanbiedt of aanbiedingen waarbij er producten/arrangementen fysiek moeten worden verzonden door de Aanbieder/Leverancier naar de Winnar/Koper. Een product is te herkennen aan de extra “Verzendkosten” die in rekening gebracht worden voor de veiling of Koopje van de Dag.
 
Korting Verzendkosten
U kunt tot 5 veilingen winnen en onbeperkt koopjes in 1 keer afrekenen in uw winkelwagen.  U ontvangt korting op de verzendkosten op uw totale order bij het tegelijk afrekenen van meerdere veilingen/koopjes. Voor pakketzendingen betaalt u 1 x € 5,95 verzendkosten en over alle extra bijbestelde pakketzendingen betaalt u geen verzendkosten. U ontvangt daarnaast 2 euro korting op elke extra bijbestelde brievenbus zending.

9.5 Indien het voor u, door welke reden dan ook, niet mogelijk is te betalen via een van de door Uitieden geaccepteerde betaalmethodes kunt u het beste op een ander moment, andere locatie of met een andere betaalpas betalen. U kunt ook een vriend of familielid verzoeken om het door u verschuldigde bedrag aan Uitieden over te maken. U dient te allen tijde ingelogd te zijn op uw account op Uitieden als u wilt betalen.
 
Artikel 10. Bescherming Gebruikers en Klachten
10.1 Indien de Bieder/winnaar/koper of Aanbieder/Leverancier een klacht heeft over de diensten, verrichtingen en/of andere activiteiten op en door Uitieden, dient de gebruiker binnen 14 dagen de klacht aan Uitieden kenbaar te maken. Uitiedenzal alle ingediende klachten binnen 14 dagen beantwoorden of bericht de bieder/koper dat het behandelen van die klacht vertraagd is.
 
10.2 Geschillen tussen Winnaars/koper en Aanbieders/Leveranciers op Uitieden, met betrekking tot het uitvoeren van het aangeboden arrangement, dienst of product, dienen eerst door de partijen zelf getracht te worden opgelost. De Winnaars/koper dient zo spoedig mogelijk zijn/haar klacht aan de Aanbieder van het arrangement, dienst of product kenbaar te maken. Als de twee partijen hun geschil niet kunnen oplossen, dient binnen 14 dagen na het ontstane geschil tussen de Consument/Bieder en de Aanbieder/Leverancier de klacht bij Uitieden te worden aangegeven. Als dit niet binnen de periode van 14 dagen gebeurt, zal Uitieden er vanaf zien om te bemiddelen in het conflict tussen de twee of meerder partijen. Deze regel is ook van toepassing op aankopen waarbij Uitieden zelf de aanbieder is!
 
10.3 Zowel Aanbieders/Leveranciers als Winnaars/kopers dragen samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle veilingen/aankopen spannend, belonend en zorgvrij verlopen. Bij elke onenigheid tussen de Winnaars/kopers en de Aanbieder/Leverancier raden wij aan deze eerst zelf proberen op te lossen voordat ze naar Uitieden stappen of een claim wensen in te dienen. Het beleid van Uitieden is conform de algemene voorwaarden en het beleid in het artikel veiligheid en privacy.
 
10.4 Uitieden zal bemiddelen in claims tussen Winnaars/kopers en Aanbieders/Leveranciers die gebruik maken van Uitieden. Alleen klachten zullen worden behandeld die in overeenstemming zijn met ons beleid omtrent gebruikersbescherming en conform de algemene voorwaarden. Problemen die voortkomen uit het elektronisch betalen via iDeal of PayPal vallen hier niet onder.
 
10.5 De Winnaars/kopers en Aanbieders/Leveranciers machtigen Uitieden toe om bindende uitspraken te doen in geschillen tussen Winnaars/kopers en Aanbieders
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend op het Nederlands recht van toepassing.
 
11.2. België: De gebruikers van Uitieden komend uit of wonend in België vallen onder dezelfde bescherming, regels en toepasselijk recht als gebruikers uit Nederland.
 
Artikel 12. Intellectueel eigendom
De content, tekst en alle andere elementen op Uitieden, haar Aanbieders/Leveranciers en gerelateerde rechten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 
Artikel 13. Beperking aansprakelijkheid
13.1. Uitieden aanvaart binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels de verantwoordelijkheid voor de arrangementen, diensten en producten van Aanbieders/Leveranciers die deze op de sites van Uitieden aanbieden, waarbijUitieden de producten en arrangementen als intermediair aanbiedt. Wij selecteren zorgvuldig de Aanbieders/Leveranciers om zo de kwaliteit en integriteit van Uitieden te garanderen. U erkent dat Uitieden niet is betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. U erkent daarbij dat hoewel we het gehele veiling- en koopproces kunnen faciliteren en vergemakkelijken, de afhandeling van de gewonnen veiling of het gekochte Koopje van de Dag optimaal proberen te faciliteren. Echter kan Uitieden geen volledige controle uitoefenen over de afhandeling van het gewonnen/gekochte arrangement, product of dienst.
 
Waar Uitieden zelf de Aanbieder/Leverancier van het producten of arrangement is, nemen wij de gehele verantwoordelijkheid binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels voor de controle en afhandeling van het gewonnen/gekochte arrangement, product of dienst.
 
13.2 Uitieden kan een continue en veilige toegang tot onze sites, diensten en tools niet garanderen doordat de werking kan worden verstoord door factoren die buiten onze controle omliggen. Daarom zijn voor zover, wettelijk toegestaan, onze garanties en voorwaarden in gevallen van storingen niet van toepassing/geldig. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, of voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade die direct of indirect voortkomt uit uw gebruik van of uw onvermogen om onze sites, diensten en tools te gebruiken.
 
13.3 De Winnaar/koper die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de Aanbieder/Leverancier is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de Winnaar/koper verplicht om Uitieden en de Aanbieder/Leverancier alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.
 
13.4 Uitieden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.
 
13.5 Indien u een geschil heeft met een of meer gebruikers van Uitieden, vrijwaart Uitieden u van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen. Uitieden aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die kan voorvloeien uit het nalaten of handelen van de Winnaar/koper of Aanbieder/Leverancier die in strijd is met de overeenkomst, zoals dat is vastgesteld in de algemene voorwaarden.

Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden van Uitieden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 52647234

Web Analytics